Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:55:41

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

1

Hà Văn Tân

Bí thư đảng uỷ

986796676

2

Bùi Quang Vinh

Phó bí thư

1667108589

3

Hà Văn Đồng

Phó bí thư. Chủ tịch UBND

916289447

4

Phạm Hồng Đào

Phó chủ tịch HĐND

1687493209

5

Hà Minh Phượng

Chủ tịch MTTQ

1694831131

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Văn Tân

Chủ tịch HĐND

986796676

2

Phạm Hồng Đào

Phó chủ tịch HĐND

UỶ BAN NHÂN DÂN

1

Hà Văn Đồng

Chủ tịch

916289447

2

Hà Mạnh Tiến

Phó chủ tịch

1688122207

3

Trương Văn Tuyến

UVUB. Chỉ huy trưởng QS

968933626

4

Trương Văn Dương

Văn phòng HĐND-UBND

1679244153

5

Bùi Văn Hạnh

Văn phòng - Thống kê

1698271427

6

Bùi Đình Hăng

Tư pháp - Hộ tịch

1699574637

7

Nguyễn Ngọc Lâm

Tư pháp - Hộ tịch

1678195547

8

Bùi Anh Dân

VHXH ( phụ trách VHTT)

1676684353

9

Hà Thị Dung

VHXH (phụ trách CSXH)

1683593703

10

Trịnh Thị Phương

Kế toán-Ngân sách

987811634

11

Hà Văn Thành

Kế toán - ngân sách

1638471449

12

Trương Văn Cường

Địa chính-XD-GTTL

1669539948

13

Bùi Minh Khâm

Địa chính - Nông lâm

975579081

14

Bùi Văn Hùng

Phó chỉ huy trưởng QS

934329567

15

Hà Phúc Do

Phó trường công an

948513262

16

Bùi Văn tài

Phó trưởng công an

962154468

17

Trương Văn Thư

Thú y

977934508

18

Hà Văn dũng

Khuyến nông viên

978075719

19

Bùi Văn Dũng

Truyền Thanh

1688286224

20

Bùi Văn Phương

Chính sách

964998875

21

Trương Thị Vương

Dân số

1279041962

22

Phạm Thị Hoàn

Văn thư

1255019752

23

Hà Phúc Thịnh

Văn hoá - Thể thao

1669827432

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Minh Phượng

Chủ tịch

1694831131

2

Bùi Văn Thuận

Phó chủ tịch

1665145062

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:55:41 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

1

Hà Văn Tân

Bí thư đảng uỷ

986796676

2

Bùi Quang Vinh

Phó bí thư

1667108589

3

Hà Văn Đồng

Phó bí thư. Chủ tịch UBND

916289447

4

Phạm Hồng Đào

Phó chủ tịch HĐND

1687493209

5

Hà Minh Phượng

Chủ tịch MTTQ

1694831131

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Văn Tân

Chủ tịch HĐND

986796676

2

Phạm Hồng Đào

Phó chủ tịch HĐND

UỶ BAN NHÂN DÂN

1

Hà Văn Đồng

Chủ tịch

916289447

2

Hà Mạnh Tiến

Phó chủ tịch

1688122207

3

Trương Văn Tuyến

UVUB. Chỉ huy trưởng QS

968933626

4

Trương Văn Dương

Văn phòng HĐND-UBND

1679244153

5

Bùi Văn Hạnh

Văn phòng - Thống kê

1698271427

6

Bùi Đình Hăng

Tư pháp - Hộ tịch

1699574637

7

Nguyễn Ngọc Lâm

Tư pháp - Hộ tịch

1678195547

8

Bùi Anh Dân

VHXH ( phụ trách VHTT)

1676684353

9

Hà Thị Dung

VHXH (phụ trách CSXH)

1683593703

10

Trịnh Thị Phương

Kế toán-Ngân sách

987811634

11

Hà Văn Thành

Kế toán - ngân sách

1638471449

12

Trương Văn Cường

Địa chính-XD-GTTL

1669539948

13

Bùi Minh Khâm

Địa chính - Nông lâm

975579081

14

Bùi Văn Hùng

Phó chỉ huy trưởng QS

934329567

15

Hà Phúc Do

Phó trường công an

948513262

16

Bùi Văn tài

Phó trưởng công an

962154468

17

Trương Văn Thư

Thú y

977934508

18

Hà Văn dũng

Khuyến nông viên

978075719

19

Bùi Văn Dũng

Truyền Thanh

1688286224

20

Bùi Văn Phương

Chính sách

964998875

21

Trương Thị Vương

Dân số

1279041962

22

Phạm Thị Hoàn

Văn thư

1255019752

23

Hà Phúc Thịnh

Văn hoá - Thể thao

1669827432

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Minh Phượng

Chủ tịch

1694831131

2

Bùi Văn Thuận

Phó chủ tịch

1665145062